Novice

12.11.2018

Splošni pogoji nagradne igre: PET PRIJATELJEV

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri: »PET PRIJATELJEV«


1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »PET PRIJATELJEV« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje Kompas d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorjeve blagovne znamke »M holidays« in Facebook strani: M holidays
Nagradna igra poteka od 12. 11. 2018 do 18. 11. 2018.

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki bodo všečkali FB stran M holidays, pod objavo na facebook strani označili 5 prijateljev ter objavo delili med svoje prijatelje.
V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni v Kompas d.d. vključno z vsemi osebami, ki opravljajo delo na podlagi kakršnega koli drugega razmerja do prireditelja ali tehničnega organizatorja (npr. pogodba, študentska napotnica itd.) Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci tudi potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji in navodili družbe Kompas d.d., ki so dostopni na www.mholidays.si.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo med 12. 11. in 18. 11.2018 všečkali facebook stran M holidays, pod objavo označili 5 prijateljev ter objavo delili med svoje prijatelje. 

Žreb poteka 19. 11. 2018, ob 12:00 uri in zajema vse uporabnike, ki so do 18. 11. 2018 (do 24:00) všečkali facebook stran M holidays, pod objavo označili 5 prijateljev ter objavo delili med svoje prijatelje. 

6. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 12. 11. 2018 (od 12:00 ure) do 18. 11. 2018 (do 24:00 ure). V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali do vključno 18. 11. 2018.

7. Nagrade, glasovanje

Celoten nagradni fond obsega:
99,75 EUR
Vrednost posamezne nagrade znaša 19,95 EUR.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini v skladu z drugim odstavkom 126.čl. ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. čl. Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2. Podeljevalec nagrade je dolžan za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo dohodnine na podlagi davčnega obračuna.

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

Organizator nagradne igre bo 19. 11. 2018, ob 12:00 uri, z naključnim žrebom določil nagrajenca v skladu s temi pravili.
V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.
Nagrajenec bo z imenom in priimkom objavljen na facebook profilu M holidays, najkasneje 10 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu za objavo na Facebook strani M holidays.
Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.
Nagrado nagrajenec prevzame glede na dogovor po prejetju obvestila, da je bil izžreban.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
• nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, glavni nagrajenci tudi davčno številko).

10. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
• nedelovanje omrežja Facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
• nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
• kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih družbe Kompas d.d.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre in s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov. Udeležencem je zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženci nagradne igre soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre. V primeru izrecnega soglasja, ki ne pogojuje sodelovanja v nagradni igri, lahko organizator osebne podatke uporabi tudi za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre) in za namen izdelave in predstavitev prilagojenih ponudb svojih storitev, z uporabo naslova e-pošte, SMS, telefona ali klasične pošte.

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@mholidays.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.
Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Organizator je z namenom varovanja osebnih podatkov posameznikov sprejel Politiko zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani www.mholidays.si in je sestavni del tega pravilnika. 

13. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.mholidays.si in/ali sedežu družbe Kompas d.d. ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav oz. E-sporočil v nagradno igro. Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bosta udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu www.mholidays.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 12. 11. 2018


Ljubljana, 12. 11. 2018
Kompas d.d.
 

Nazaj na seznam novic